Усъвършенстване на професионалните компетентности и умения на учениците в интеркултурна среда - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Усъвършенстване на професионалните компетентности и умения на учениците в интеркултурна среда

Галерия > 2014/2015 учебна година

През м. февруари Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” кандидатства по проект „Усъвършенстване на професионалните компетентности и умения на учениците в интеркултурна среда” по програма „Еразъм+” на Европейската комисия. Проектът беше одобрен от Националната агенция в края на м. юли.

Този проект е разработен в съответствие със Стратегията за развитие на професионалното образование 2014-2020 г. на Европейската комисия, която дава приоритет на качествената професионална подготовка на младите хора с цел тяхната адекватност на изискванията на пазара на труда. Партньор по проекта е ADC College, Лондон, Обединеното кралство. Практическото обучение ще се проведе през м. март/април 2015 г. в ADC College.

„Усъвършенстване на професионалните компетентности и умения на учениците в интеркултурна среда” е проект, по който бенефициент е Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски”, Стара Загора. Крайни бенефициенти по проекта са 20 ученици от Търговска гимназия от специалностите "Икономическа информатика" - 10 ученици  и "Бизнес администрация"- 10 ученици и двама учители-наставници; Получените знания по време на реализиране на проекта, а също така и придобитите практически умения ще бъдат верифицирани /валидирани/ чрез издаване на:

 • Европас автобиография (CV). Автобиографията Europass дава възможност да направите вашите умения и квалификации видими, като към нея могат да бъдат приложени и други документи от Europass;

 • Европас мобилност. Europass мобилност е запис на всеки организиран период от време (наречен Europass Mobility), който човек прекарва в друга европейска държава с цел учене или обучение; Сертификат за проведена мобилност по професионален стаж в реална бизнес среда.


С решение на Педагогическия съвет практиката, проведена в чужбина ще бъде зачетена от Търговска гимназия като производствена практика по специалността. Придружаващите учители са преминали през обучение по проект за мобилност по програма "Леонардо да Винчи" и са запознати с европейския опит за провеждане на производствената практика на ученици от професионалните училища.

За учениците-участници по проекта това е първият европейски проект, чрез който ще получат практическо професионално образование в чужбина. Учениците и от двете специалности "Икономическа информатика" и "Бизнес администрация" вече имат натрупан опит по професията чрез проведените до момента учебни практики по професионална подготовка. В допълнение, дванадесетокласниците, специалност "Бизнес администрация" имат положени и 60 часа по производствена практика през учебната 2012/2013 г.

Избор на учениците за участие в мобилността:
През последната седмица на месец септември 2014 г.  (29/09/2014-03/10/2014) ще проведем информационни срещи с ученици и родители за представяне на проекта и възможностите за участие в него. Критериите, сроковете и работната програма ще бъдат публикувани под формата на информационни съобщения както в сайта на Търговска гимназия, така и на информационното табло в гимназията. В случай, че бъде поискана допълнителна информация за проекта от страна на учениците и родителите, тогава екипът, работещ по проекта  ще провежда индивидуални консултации за допълнително разясняване на подробностите.

Процедурата по приемане на документи за участие ще започне от 16/10/2014 г.  От кандидатите ще се изискват следните документи, които ще се подават до 24/10/2014;

 • Заявление за участие

 • Ксерокопие от ученическа книжка, заверено от класния ръководител, удостоверяващо успех от обучението през учебната 2013/2014 година най-малко Мн. Добър 4. 50;

 • Резултат от положен тест по английски език на ниво B2+, според европейската езикова рамка. При максимален брой точки 100 за успешно преминали теста, ще се считат учениците,     получили минимален брой точки 70; Тестът ще се проведе на 10/10/2014-петък. Тестът ще бъде изготвен и проведен от комисия, състояща се от трима учители по английски език;

 • Успех от учебна практика за придобиване на умения и компетенции по професионална подготовка;

 • Справка за поведението в училище- отсъствия от часове, липса на дисциплинарни наказания;

 • Декларация за информирано съгласие от родител;

 • Декларация  за отказ;

 • Нотариално заверено пълномощно от името на родителите, че синът/ дъщеря им имат право да бъдат извеждани от България, както и че са съгласни да пътуват и пребивават в Обединеното кралство под наставничеството  на учител от Търговска гимназия;


Комисията по подбор ще разглежда подадените документи от 27/10/2014 до 29/10/2014 включително и ще състави класиране по низходящ ред по следните критерии:

 • Ксерокопие от ученическа книжка, заверено от класния ръководител, удостоверяващо успех от обучението през учебната 2013/2014 година най-малко Мн. Добър 4. 50;

 • Резултат от положен тест по английски език на ниво B2+, според европейската езикова рамка.

 • Дисциплина и отсъствия, наложени наказания;

 • Успех от учебна практика за придобиване на умения и компетенции по професионална подготовка;

 • Умения за екипна работа;

 • Комуникативни умения;

 • Инициативност при провеждане на извънкласни дейности;

 • Поемане на отговорност.


Класирането ще се извърши на основата на специално разработена за целта точкова система  / max. 60 точки /
всеки от критериите ще покрива определен брой точки. Членовете на комисията ще бъдат назначени със заповед на директора. Процедурата ще протече в следния ред:

Събеседване с  учениците. Тези ученици ще бъдат поканени на интервю с комисията, по време на което ще имат възможност да представят до каква степен са запознати с проекта, неговите цели, работната програма и какви са очакванията им от участието в него. Всеки член на комисията ще води свой протокол за оценка. Окончателните резултати ще бъдат обявени на 30/10/2014г. след обсъждане и формиране на средна оценка.

Окончателният списък  ще съдържа 20 ученици и 6 резерви /в случай на отпадане или друго непредвидено обстоятелство/;
Комисията по подбор ще бъде председателствана от помощник- директора по учебната дейност на Търговска гимназия. За членове на същата ще бъдат избрани учител/ли по професионална подготовка, учител(и) по английски език, класни ръководители по усмотрение на директора на Търговска гимназия.

Европейските пазари, в частност българският пазар, във време на икономическа криза изискват конкурентоспособна работна сила, показваща високи нива на знания и професионализъм. Основната цел, която си поставя този проект е надграждането и подобряването на  ключови практически знания и умения на учениците, чрез провеждането на производствена практика в интеркултурна среда.
Специфичните цели са:

 • да се създадат условия за развитие на професионалните умения и познания на учениците;

 • да насърчи младите хора да се запознаят с европейски иновативни системи и добри практики, с цел повишаване на качеството на професионалната си  подготовка;

 • да се обменят добри практики между организациите-партньори ;

 • да се насърчи мобилността между европейските държави.


За да се постигнат поставените цели, проектът ще премине условно през три фази, обхващащи необходимия набор от дейности:

Подготвителна - съгласуване на програмата с организацията-партньор, дейности от организационен характер: запознаване с дейностите, които предлага ADC College, подбор на крайните ползватели по проекта, история на колежа, предварително запознаване с историята и културата на Обединеното кралство, изготвяне на презентация за представяне на Търговска гимназия, сключване на застраховки за пътуване, закупуване на билети;

Същинска - провеждане на двуседмична производствена практика в ADC College, Лондон, практическо обучение в сферата на специалността чрез експертни сесии и професионална подкрепа, самостоятелна проектна работа, презентации и оценяване на резултатите от разработените ученически проекти, както и мониторинг върху индивидуалното развитие на всеки участник, изготвяне на ежеседмични доклади и попълване на анкетни карти;

Работната програма е разработена  съвместно с ADC College и съдържа всички дейности, по които всеки ученик ще практикува. Програмата е съобразена с изучаваните предмети в рамките на професионално направление «Секретарски и офис дейности», по професия «Офис мениджър», специалност «Бизнес администрация» и  професионално направление «Приложна информатика», по професия «Икономист-информатик», специалност «Икономическа информатика».

По специалност «Бизнес администрация» учениците ще положат практиктически занятия по следните дейности:

 • фирмена стратегия и цели;

 • макро и микроикономическа информация;

 • административно обслужване на физически и юридически лица;

 • организиране на делови срещи и сключване на сделки;

 • фирмена култура и фирмени ценности;

 • специализиран софтуеър информационна система за автоматизиране на документооборота, нормативни документи,   електронни и онлайн документи;

 • делови игри и проблемни ситуации;

 • комуникативни умения на английски език, умения за работа в екип.


По специалност «Икономическа информатика» учениците ще положат практически занятия по следните дейности:

 • прилагане на знания и умения в областта на икономиката и информатиката в нови непознати условия;

 • ефективна работа с най-разпространените съвременни компютърни системи и платформи;

 • подготовка за работа в съвременното информационно общество, чрез прилагане на компютърни умения;

 • умения самостоятелно и в екип да прилагат информационни технологии за организиране и управление дейността на съвременния офис;

 • комуникативни умения на английски език, умения за работа в екип.


Финална - популяризиране, отчитане и мултиплициране на резултатите на местно и национално ниво, анализ на дейностите и резултатите по проекта. Дейностите ще бъдат популяризирани сред учениците и учителите в Търговска гимназия, пред РИО гр. Стара Загора, представители на местния бизнес, който трябва все повече да се адаптира към европейските изисквания и има нужда от отлично подготвени кадри, Търговско-промишлена палата, Стопанска камара, Агенция за регионално икономическо развитие, софтуерни фирми и други икономически институции, които са тясно свързани с осигуряването на работни места за провеждане на ученическата производствена практика.

Участниците в проекта очакват да постигнат дългосрочни резултати, които да кореспондират с провежданите реформи в професионалното образование на държавно и европейско равнище:

 • повишени и усъвършенствани практически компетентности, знания и професионални умения на учениците, които да използват в бъдещото си кариерно развитие;

 • насърчена мобилност между европейските държави;

 • предоставени възможности на учениците да приложат  наученото в училище чрез практика в интеркултурна среда;

 • насърчени са младите хора да се запознават с европейските иновативните системи и добри практики, с цел повишаване на качеството на професионалната си  подготовка;

 • усъвършенствани личностни качества в непозната среда;

 • ползвателите са обогатили познанията си по история на Обединеното кралство, както и могат да прилагат на практика познанията си по езикова култура;

 • популяризирани са  българските култура, традиции и обичаи.


Разработеният проект е съобразен със специфичните приоритети и цели,  залегнали в Областната стратегия за развитие на област Стара Загора за периода 2005-2015 г. и стратегията за развитие на Търговска гимназия-2016 г.


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню