Нова възможност за моето бъдеще - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Нова възможност за моето бъдеще

Проекти > Приключени проекти и програми

 От 2013 г. Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ участва в проект: “Нова възможност за моето бъдеще” BG051PO001-4.3.03-0001. Проектът попада в обхвата на Приоритетна ос 4 "Подобряване достъпа до образование и обучение” и област на интервенция 4.3  "Развитие на системата за учене през целия живот” от Оперативна програма   "Развитие на човешките ресурси”.
Проектът се изпълнява от Министерството на образованието и науката по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.03 "Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”.


Партньори по проекта:

  • Работодателски организации - БСК, БТПП, АИКБ, Организации на работниците и служителите - КНСБ и КТ “Подкрепа”;

  • Държавни институции - МТСП, АЗ, НАПОО, ГД “Изпълнение на наказанията” към МП.


Целта на проекта е :

  • да създаде и изпробва Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности;

  • получаване на документ, доказващ придобити по неформален път знания, умения и компетентности.


Възможните целеви групи са:

  • лица с продължителен трудов опит, които не притежават официално признат документ за придобита професионална квалификация;

  • имигранти с придобит трудов опит в страните, от които идват, но без наличен документ за професионална квалификация;

  • имигранти с придобита професионална квалификация в страните, от които идват, но без наличен документ;

  • нискоквалифицирани безработни и заети лица, придобили определени компетентности от своя личен и трудов опит;

  • младежи без призната професионална квалификация;

  • възрастни лица, придобили знания, умения и компетентности в резултат от ежедневните дейности, свързани с работа, семейство или свободно време.


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню