ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”

Галерия > 2012/2013 учебна година

През учебната 2012/13г. Търговка гимназия „ Княз Симеон Търновски” се включи в ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”.

Проектът има за цел подобряване на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на професионалното образование и обучение в национален мащаб. В този проект активно се включва и бизнеса, като осигурява реални работни места за обучаващи се от системата на ПОО и участва при разработването на програми за практическо обучени по специалността.

Дейността по проекта стартира през месец февруари със създаването на училищен екип, в който са включени:
1. Училищен финансист - Татяна Михайловна Бадева
2. Консултант на учениците за избор на практика - Таня Митева Ралева
3. Наблюдаващи учители по специалност:

 • „Оперативно счетоводство” - Йорданка Георгиева Комитова

 • „Банково дело” - Донка Стойкова Бинева

 • „Банково дело” - Диана Стойчева Вълкова

 • „Застрахователно и осигурително дело” - Пенка Христова Коева

 • „Застрахователно и осигурително дело” - Татяна Цанева Миткова

 • „Бизнес администрация” - Донка Неделчева Сярова

 • „Бизнес администрация” - Иванка Петкова


В рамките на един месец бяха установени контакти с няколко фирми и учреждения, заявили обяви в системата, за ученици изучаващи счетоводство и бизнес администрация, в резултат, на което, се осигуриха 18 работни места. На този етап в проекта са включени ученици от Ха клас спец. „Оперативно счетоводство” и ученици от Х б клас спец. „Бизнес администрация”. Предстои успешното включване в проекта и на ученици обучавани в други специалности, като „Застрахователно и социално дело”, „Банково дело” и др.

Очаквани резултати:

 • Повече и по-добри възможности за практика на учениците от различните специалности в реална работна среда

 • Придобиване на допълнителни знания и умения, необходими за провеждане на практика в реална работна среда.

 • Съгласуване на изискванията по професията и специалността и изискванията на работодателите с Държавните образователни изисквания

 • Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.

 • Повишаване на квалификацията на обучаващите се ученици от Търговска гимназия със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда;

 • Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на професионалното обучение и образование

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню