2008/13 Национална програма-„ИКТ в училище“ - ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ; Княз Симеон Търновски; Стара Загора; Официален сайт; ТГ; High School of Economics; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; official website;

Отиване към съдържанието

Главно меню:

2008/13 Национална програма-„ИКТ в училище“

Галерия > 2012/2013 учебна година

  Дигиталната компетентност е една от осемте ключови компетентности, дефинирани от Европейската комисия. Достъпът до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е неотменим елемент на модерното училище. Навлизането на ИКТ в училище оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност.
  През периода 2005-2007 г. беше реализирана Националната стратегия за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища. Днес една част от техниката е излязла от употреба или е силно амортизирана и с ограничена функционалност. Всичко това доведе до необходимостта от стартирането на нов многогодишен проект за продължаващо въвеждане и обновяване на ИКТ в училищата. Предложената програма за 2012 г. е начало на нов четиригодишен обновителен цикъл и има за цел да осъвремени технологичната материална база в българските училища и да даде възможност за ползване на най-новите достижения на Информационните технологии в образователната система като: компютърни и терминални решения с централизирано управление, високоскоростен Интернет, интерактивни периферни устройства (интерактивна дъска и мултимедия) и др.

  Националната програма подпомага и други дейности на МОМН, свързани с използването на националната ИКТ инфраструктура като: държавни зрелостни изпити, държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията, външно оценяване, извънкласни дейности  и др.


ЦЕЛИ  НА ПРОЕКТА

  Целта на четиригодишния проект е във всички училища да бъдат обновени и заменени компютърните станции със съвременни терминални решения. Предимствата на технологията са в пригодеността й към учебния процес, по-ниска цена и по-малки текущи разходи, по-лесно управление и по-голяма дълготрайност във времето. Основно се налага да се осъвременява сървърната част, а терминалите могат да се ползват доста по-дълго поради опростената архитектура.
  На всяко училище, което участва в проекта бяха предоставени терминални компютърни станции или средства за закупуването. Това стана по формулата: минимум три (3) работни станции на училище плюс една станция на всеки 13 ученика в редовна форма на обучение.
Реализирането на проекта осигурява високоскоростна информационна свързаност на всяко училище до национални и международни образователни ресурси.


ПЪРВИ ЕТАП НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТА обхвана  дейността:
  Осъвременяване и разширяване на технологичната материална база в училищата чрез въвеждане на компютърни терминални решения.

РЕАЛИЗАЦИЯ
  По Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище" в Търговска гимназия са оборудвани 3 компютърни кабинета.

Всеки от тях разполага с:
1) MICROSOFT WINDOWS 2008  SERVER r2 и мрежова връзка по LAN  1000 Mbit/s.
2
) 14 терминални работни места (висок клас терминали – за видеообработка, HD видео; Терминалните станции осъществяват връзка с монитор, клавиатура и оптична мишка, конектори за слушалки (колонки) и микрофон, както и имат минимум 1 свободен USB порт  извън тези, които се ползват за стандартните му функции;
3) Непрекъсваемо захранващо устройство (UPS);

4
) Мултимедиен проектор;
5) Софтуер за управление на залата, който осъществява следните функции:

 • Контрол върху потребителските акаунти;

 • Отдалечено отключване и заключване на учебните терминали;

 • Контрол на достъпа до Интернет от всеки терминал;

 • Извеждане на екрана на преподавателя върху учебните компютри;

 • Отдалечено наблюдение или управление на един или няколко терминала;

 • Управление на права за достъп до различни директории и файлове от страна на учениците,

 • Водене на журнали на събитията за всеки активен потребител с цел проследяване работата на учениците;

 • Възможност за комуникация с определено работно място - чрез споделяне на екрани и/или писане на съобщения и др.

 • Възпроизвеждане на видео и аудио материали на един или няколко компютъра едновременно;

 • Възможност за рестрикции и права върху приложения (локални и web);

 • Контрол на групи от работни места (в зависимост от нуждата);

 • Наблюдение на работните сесии на всички  потребители с цел контрол на учебния процес;

 • Изнасяне на интерактивни лекции чрез поддържане на функция от типа „whiteboard“, стандартни офис приложения или web базирани решения;

 • Предлаганият софтуер е с меню на български език.


Системата позволява безпроблемна работа от всяко ученическо работно място с Интернет и стандартни офис продукти (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Access), както и ползване на мултимедийни уроци и др.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню